Tietotekniikan opiskelijoiden liitto ry:n säännöt (10.12.2001)

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Tietotekniikan Opiskelijoiden Liitto ry., ruotsiksi Datateknikens Studerandeförbund rf. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi,  pöytäkirja- ja ilmoituskieli on suomi.

Tarkoitus ja toiminta

2 § Liitto on maanlaajuinen ja poliittisesti sitoutumaton tietotekniikka-alan opiskelijayhdistysten kattojärjestö, joka on Tietotekniikan liitto ry:n jäsen. Liiton tarkoituksena on parantaa yhteistyötä alan opiskelijayhdistysten sekä niiden jäsenten välillä, edistää jäsenten opiskeluun liittyviä yhteisiä etuja, sekä vaalia ja kehittää alan opiskelijoihin liittyviä perinteitä. Liitto toteuttaa tarkoitustaan seuraamalla alan opiskelijoiden opinto- ja sosiaalikysymyksiin liittyviä asioita sekä keskustelemalla ja tiedottamalla asianomaisille elimille. Liitto järjestää kokouksia, seminaareja, neuvonta-,  koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ja kampanjoita ja muita vastaavia tapahtumia sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja. Liitto voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja  testamentteja sekä omistaa irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä. Liiton toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa siihen osallisille voittoa eikä sen toiminta voi muutenkaan muodostua pääasiallisesti  taloudelliseksi.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

3 § Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittokokous hallituksen esityksestä ottaa rekisteröidyn opiskelijayhdistyksen, joka on hakenut jäsenyyttä ja jonka jäseninä on Suomessa tietotekniikkaa opiskelevia yksityishenkilöitä. Liiton henkilöjäseniksi voidaan ottaa hallituksen päätöksellä varsinaisena jäsenenä olevien jäsenyhdistysten henkilöjäseniä. Niiden jäsenyhdistysten, jotka ovat liiton ja Tietotekniikan liitto ry:n jäseniä, henkilöjäsenet eivät voi liittyä liiton henkilöjäseneksi. Näille henkilöille voidaan kuitenkin erikseen myöntää henkilöjäsenen edut. Liiton tukijäseneksi hallitus voi ottaa yksityishenkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka on ansioitunut tukemalla liiton toimintaa.

4 § Varsinaisena jäsenenä oleva jäsenyhdistys voi erota liiton jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksen pöytäkirjaan ennen syyskuun 30. päivää, jolloin ero astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta tai ennen maaliskuun 31. päivää, jolloin ero astuu voimaan seuraavan heinäkuun alusta. Henkilöjäsen ja tukijäsen voi erota liiton jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan välittömästi.

Liiton jäsenyydestä voi liittokokous erottaa varsinaisen jäsenen, jonka toiminnan liittokokous toteaa olevan vastoin liiton tarkoitusta ja toimintaperiaatteita. Varsinaisena jäsenenä olevan  jäsenyhdistyksen erottamiseen tarvitaan 4/5 liittokokouksessa annetuista äänistä. Päätös astuu voimaan välittömästi. Liiton jäsenyydestä voi hallitus erottaa henkilöjäsenen, jonka toiminnan  hallitus toteaa olevan vastoin liiton tarkoitusta ja toimintaperiaatteita tai joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä. Henkilöjäsen voi saattaa erottamisensa liittokokouksen käsiteltäväksi  ilmoittamalla siitä liiton hallitukselle kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun hän sai tiedon erottamisesta ja sen perusteista. Liiton jäsenyydestä voi liittokokous erottaa  tukijäsenen, jonka toiminnan liittokokous toteaa olevan vastoin liiton tarkoitusta ja toimintaperiaatteita.

5 § Varsinaisena jäsenenä olevien jäsenyhdistysten liiton jäsenmaksut ovat vapaaehtoisia. Syysliittokokous vahvistaa vuosittain henkilöjäsenten jäsenmaksujen suuruudet Tietotekniikan liitto ry:n jäsenmaksun suuruuden perusteella. Tukijäsenten jäsenmaksut ovat vapaaehtoisia.

Liiton tilien hoito

6 § Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut tarpeelliset tilinpitoa ja hallintoa koskevat asiakirjat on maaliskuun 15. päivään mennessä annettava liiton tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkistamista varten.

7 § Tilintarkastajien tulee viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätliittokokousta antaa hallitukselle liittokokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan liiton hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

Hallitus

8 § Liiton asioita hoitaa syysliittokokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen kahden peräkkäisen toimikauden jälkeisenä vuonna. Hänet voidaan kuitenkin valita puheenjohtajaksi, ellei hän ole tässäkin tehtävässä toiminut kahta peräkkäistä kautta.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee  puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Tietotekniikan liitto ry:n hallituksen nimeämällä edustajalla on läsnäolo-oikeus liiton hallituksen kokouksissa.

9 § Hallituksen tehtävänä on kutsua koolle liittokokoukset valitsemalleen paikkakunnalle, pitää luetteloa liiton jäsenistä ja johtaa liiton toimintaa.

10 § Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja yksin sekä muut hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman hallituksen jäsenen  tai liiton toimihenkilön kirjoittamaan liiton nimen yksin.

Liittokokous

11 § Liiton päättävänä elimenä toimii liittokokous, johon varsinaisina jäseninä olevat jäsenyhdistykset valitsevat edustajansa kalenterivuodeksi kerrallaan. Yhdistyslain mukaisten tehtävien lisäksi liittokokous päättää liiton varsinaisten jäsenten hyväksymisestä, varsinaisten jäsenten sekä tukijäsenten liitosta erottamisesta, henkilöjäsenten jäsenmaksuista ja hallituksen kokoonpanosta sekä  valitsee liiton edustajat Tietotekniikan liitto ry:n liittokokoukseen. Jokaisen Tietotekniikan liitto ry:n liittokokoukseen valittavan liiton edustajan täytyy kuulua johonkin varsinaisena jäsenenä  olevaan jäsenyhdistykseen. Mikäli jäsenyhdistyksiä on vähintään yhtä paljon kuin Tietotekniikan liitto ry:n liittokokousedustajia tulee valita, voi yhdestä varsinaisena jäsenenä olevasta  jäsenyhdistyksestä olla vain yksi edustaja kerrallaan.

12 § Varsinaisena jäsenenä olevan jäsenyhdistyksen edustajamäärä liittokokouksessa lasketaan siitä jäsenyhdistyksen jäsenten lukumäärästä, jotka ovat liiton henkilöjäseniä viimeistään kuukautta ennen liittokokousta.

Varsinaisena jäsenenä olevalla jäsenyhdistyksellä on liittokokouksessa yksi (1) edustaja, jos sen tässä pykälässä tarkoitettu jäsenmäärä on alle 300. Mikäli jäsenmäärä on vähintään 300 mutta  enintään 600 on jäsenyhdistyksellä kaksi (2) edustajaa ja mikäli jäsenmäärä on yli 600 on jäsenyhdistyksellä kolme (3) edustajaa.

13 § Varsinainen ja ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle liiton hallituksen toimesta vähintään 14 päivää ennen kokousta liiton varsinaisille jäsenille ja liittokokousedustajille lähetettävällä  kirjallisella ilmoituksella. Ylimääräinen liittokokous on kutsuttava koolle, milloin vähintään kolme jäsenyhdistystä tai vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti  erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai liittokokous niin päättää. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on toimitettu liiton  hallitukselle.

Varsinaisia liittokokouksia ovat kevätliittokokous ja syysliittokokous.

14 § Kevätliittokokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. esitetään hallituksen toimintakertomus, liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. käsitellään muut hallituksen esittämät ja jäsenten vähintään 4 viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § :n määräykset

15 § Syysliittokokous pidetään 15.11. mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 5. valitaan hallituksen jäsenet
 6. vahvistetaan henkilöjäsenten seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus
 7. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 8. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tai tilintarkastusyhteisö
 10. käsitellään muut hallituksen esittämät ja jäsenten vähintään 4 viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § :n määräykset

16 § Liittokokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksessa on  jokaisella varsinaisena jäsenenä olevan jäsenyhdistyksen edustajalla yksi ääni. Liittokokoukseen valitun edustajan äänivaltaa voi käyttää valtakirjalla myös toinen saman yhdistyksen valitsema  edustaja tai varaedustaja. Niiden jäsenyhdistysten, jotka ovat myös suoraan Tietotekniikan liitto ry:n jäseniä, edustajilla ei ole liittokokouksessa päätösvaltaa Tietotekniikan liitto ry:hyn liittyvissä asioissa. Liiton henkilöjäsenillä ja tukijäsenillä ei ole äänioikeutta liiton kokouksessa.

Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

17 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous. Päätöksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on saatava Tietotekniikan liitto ry:n  hallituksen kirjallinen hyväksyminen.

18 § Päätökseen, joka tarkoittaa liiton purkamista, vaaditaan 5/6 liittokokouksessa annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä liittokokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

19 § Jos liitto puretaan, luovutetaan sen varat viimeisen liittokokouksen enemmistöpäätöksen mukaan rekisteröidylle oikeuskelpoiselle yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa liiton tarkoitusta tai on  tätä tarkoitusta lähellä tai vaihtoehtoisesti jaetaan sen varsinaisina jäseninä oleville jäsenyhdistyksille siinä suhteessa, kuin jäsenyhdistyksillä oli liiton jäsenmaksun maksaneita henkilöjäseniä  viimeistä liittokokousta edeltävän elokuun lopussa.

Muut määräykset

20 § Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.